ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 9

Τίτλος: «Ερευνητική Μονάδα Ζωικών Προτύπων νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός»

Υπεύθυνος: Ιωάννης Καλομενίδης

H ερευνητική μονάδα ζωικών προτύπων του νοσοκομείου "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” λειτουργεί από το 2001 και έχει τη δυνατότητα στέγασης 400 μυών, 60 επίμυων και 24 κόνικλων. Το ίδρυμα ΘΩΡΑΞ ίδρυσε, κατασκεύασε και εξόπλισε την μονάδα καθώς επίσης και χρηματοδότησε την λειτουργία της για μία σειρά
ετών.
Η μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 56/2013 (ΦΕΚ 106, Τεύχος Α΄, 30-04-2013) περί Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 2010(L 276/33/20.10.2010) «σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς».
Στη μονάδα πραγματοποιούνται πληθώρα in vivo πειραμάτων μετά από σχετική αδειοδότηση από την Διεύθυνση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Αθηνών. Η επιτροπή παρακολούθησης και γνωμοδότησης για την ευζωία των ζώων αποτελείται από τους: Ιωάννη Καλομενίδη (υπεύθυνος εγκατάστασης), Ευτυχία
Αραβίδου (υπεύθυνη κτηνίατρος) και Ζωή Κόλλια (ζωοτέχνης).