ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3

Τίτλος: «Παθοβιολογία Νεφρικής Ανεπάρκειας από Ανοσολογικά Αίτια»

Υπεύθυνος: Ηλίας Λιανός

Συνεργάτης: Μαρία Δέτσικα

 

Το έργο της ομάδας εστιάζεται στην Παθοβιολογία της φλεγμονής. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται πειραματικά πρότυπα φλεγμονής του αγγειώδους σπειράματος του νεφρού (σπειραματονεφρίτιδες) για τη μελέτη της ενεργοποίησης βιοχημικών οδών σύνθεσης κυτταροπροστατευτικών μορίων όπως το ένζυμο αίμη οξυγενάση Heme oxygenase (ΗΟ)-1 και ο ρυθμιστής της ενεργοποίησης του συμπληρώματος, Decay accelerating factor (DAF, CD55). Τα πρότυπα αυτά χαρακτηρίζονται από ενεργοποίηση του συμπληρώματος και είναι τα εξής: α) Σπειραματονεφρίτιδα από αντισώματα κατά της σπειραματικής βασικής μεμβράνης (αντι-GBM), η οποία ιστολογικά προσομοιάζει την ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα. β) Σπειραματονεφρίτιδα από αντισώματα κατά του αντιγόνου Thy 1.1 που εκφράζεται στη μεμβράνη των μεσαγγειακών κυττάρων του αγγειώδους σπειράματος η οποία προσομοιάζει ιστολογικά την μεσαγγειοϋπερπλαστική νεφρίτιδα. και γ) Σπειραματονεφρίτιδα από αντισώματα κατά του αντιγόνου Fx1A, η οποία προσομοιάζει ιστολογικά την μεμβρανώδη σπειραματονεφρίτιδα.

Η κατανόηση του προστατευτικόυ ρόλου των ΗΟ-1 και DAF στα ανωτέρω μοντέλα σπειραματονεφρίτιδας πιθανόν να οδηγήσει σε καινοτομικές θεραπευτικές προσεγγίσεις  της  νόσου αυτής καθώς και άλλων φλεγμονωδών παθήσεων εξ’ενεργοποίησης του συμπληρώματος.

 

Publications:

Regulation of Complement Activation by Heme Oxygenase-1 (HO-1) in Kidney Injury. Detsika MG, Lianos EA. Antioxidants (Basel). 2021 Jan 6;10(1):60. doi: 10.3390/antiox10010060.

Generation of a novel decay accelerating factor (DAF) knock-out rat model using clustered regularly-interspaced short palindromic repeats, (CRISPR)/associated protein 9 (Cas9), genome editing. Detsika MG, Goudevenou K, Geurts AM, Gakiopoulou H, Grapsa E, Lianos EA. Transgenic Res. 2021 Jan 2. doi: 10.1007/s11248-020-00222-x.

Induction of decay accelerating factor and membrane cofactor protein by resveratrol attenuates complement deposition in human coronary artery endothelial cells. Detsika MG, Myrtsi ED, Koulocheri SD, Haroutounian SA, Lianos EA, Roussos C Biochem Biophys Rep. 2019;19:100652. Published 2019 May 27. doi:10.1016/j.bbrep.2019.100652

Heme Oxygenase 1 Up-Regulates Glomerular Decay Accelerating Factor Expression and Minimizes Complement Deposition and Injury. Detsika MG, Duann P, Atsaves V, Papalois A, Lianos EA. Am J Pathol. 2016 Nov;186(11):2833-2845. doi: 10.1016/j.ajpath.2016.07.009.

Effect of Heme Oxygenase-1 Deficiency on Glomerular Proteomics. Detsika MG, Lygirou V, Frantzis V, Zoidakis J, Atsaves V, Poulaki E, Gakiopoulou H, Vlahou A, Lianos EA. Am J Nephrol. 2016;43(6):441-50. doi: 10.1159/000446859.

Presence of an HO-1 expression threshold in renal glomeruli. M. G. Detsika, V. Atsaves, A. Papalois, E. A. Lianos. Data in Brief, Volume 5, December 2015, 921-925. doi: 10.1016/j.dib.2015.11.001.

HO-1 expression control in the rat glomerulus.  M. G. Detsika. P. Duann. E. A. Lianos. Biochem Biophys Res Commun. 2015 May 8;460(3):786-92. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.03.107. Citations: 4.

Podocyte-targeted Heme Oxygenase (HO)-1 overexpression exacerbates age-related pathology in the rat kidney. Poulaki E, Detsika MG, Fourtziala E, Lianos EA, Gakiopoulou H. Sci Rep. 2020 Mar 31;10(1):5719. doi: 10.1038/s41598-020-62016-9.

Phenotypic characterization of a novel HO-1 depletion model in the rat. Atsaves V, Detsika MG, Poulaki E, Gakiopoulou H, Lianos EA. Transgenic Res. 2017 Feb;26(1):51-64. doi: 10.1007/s11248-016-9986-9.

Glomerular Epithelial Cells-Targeted Heme Oxygenase-1 Over Expression in the Rat: Attenuation of Proteinuria in Secondary But Not Primary Injury. Atsaves V, Makri P, Detsika MG, Tsirogianni A, Lianos EA. Nephron. 2016;133(4):270-8. doi: 10.1159/000445755.