ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 7

Τίτλος: «Ερευνητική Μονάδα Ζωικών Προτύπων νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός»

Υπεύθυνη: Ελένη Λουτράρη

Συνεργάτες:

Ζωή Κόλλια

Βασίλειος Ντάφης

 

H Ερευνητική Μονάδα Ζωικών Προτύπων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» λειτουργεί από το 2001 και έχει τη δυνατότητα στέγασης 400 μυών, 60 επίμυων και 24 κονίκλων. Το ίδρυμα Θώραξ χρηματοδότησε την κατασκευή, τον εξοπλισμό καθώς και το λειτουργικό κόστος της μονάδας για σειρά ετών. Πρόσφατα οι διαθέσιμες υποδομές ενισχύθηκαν σημαντικά με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η λειτουργία της μονάδας εναρμονίζεται πλήρως με την εθνική (Π.Δ. 56/2013) και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (2010/63/EE) για τη χρήση ζώων εργαστηρίου για επιστημονικούς σκοπούς και καλύπτει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις για αριστεία στην έρευνα.

Κανονιστικό Πλαίσιο

Οι εγκαταστάσεις της Μονάδας φέρουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για την εκτροφή (EL 25 BIObr 40), προμήθεια (EL 25 BIOsup 41) και χρήση (EL 25 BIOexp 15) ζώων εργαστηρίου από τη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής η οποία έχει επιπλέον εγκρίνει τη συγκρότηση των δυο Επιτροπών που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση των ζώων και την αξιολόγηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων. Συγκεκριμένα:
α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Γνωμοδότησης για την Ευζωία των ζώων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Ελένη Λουτράρη (μοριακή βιολόγο PhD, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΚΠΑ, νόμιμη υπεύθυνη για τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων της Μονάδας, των υποδομών και του προσωπικού), Βασίλειο Ντάφη (υπεύθυνο κτηνίατρο DVM, MSc, PhD), Ιωάννη Καλομενίδη (ιατρό, Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΚΠΑ) και Ζωή Κόλλια (ζωοτέχνη).
β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων αποτελείται από τα τακτικά μέλη: Ελένη Λουτράρη, Βασίλειο Ντάφη, Σπυρέτα Γολεμάτη (Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, υπεύθυνη εκτίμησης βιοστατιστικών αναλύσεων) και Παναγιώτη Ανδριόπουλο (κτηνίατρο, εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής)

Έργο

Στη μονάδα πραγματοποιείται ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών και εκπαιδευτικών πρωτοκόλλων σε ζώα εργαστηρίου μετά από σχετική αδειοδότηση από την Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά, αναπτύσσονται πρότυπα ανθρώπινων παθολογιών σε ζώα (άγριου τύπου και διαγονιδιακά), ελέγχονται ενώσεις φαρμακευτικού ενδιαφέροντος σε μελέτες βιοδραστικότητας/τοξικότητας/φαρμακοκινητικής και εφαρμόζονται τεχνολογίες αιχμής για την παρακολούθηση των ζώων και την ανάλυση των δειγμάτων κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Συνεργασίες

Εθνική Επιτροπή για την Eυζωία των Zώων που χρησιμοποιούνται για Eπιστημονικούς Σκοπούς (ΕΕΕΖΕΣ)
Εγκαταστάσεις Ζώων Εργαστηρίου Ερευνητικoύ Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
Μονάδα Ζωικών Προτύπων Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών