ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙΒ, προκηρύσσει τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μετα-διδακτορική έρευνα με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία με εξειδίκευση στη μελέτη του ενδοθηλίου σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς ΜΕΘ» ύψους €21.600 ετησίως για 2 έτη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.

 


  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α' 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙΒ, προκηρύσσει τη τεσσάρων (4) υποτροφιών ύψους €4.000 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και δύο (2) υποτροφιών ύψους €12.500 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό για νοσηλευτές που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Νοσηλευτική διοίκηση: 2 υποτροφίες εσωτερικού
  • Μετεκπαίδευση νοσηλευτών στις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων: 2 υποτροφίες εσωτερικού
  • Μετεκπαίδευση στην εξωσωματική οξυγόνωση: 2 υποτροφίες εξωτερικού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.

  

 


  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020


Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ


Γνωστοποιείται ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΘΩΡΑΞ θα χορηγήσει κατά την περίοδο 01-04-2020  με 31-12-2020 μία (1) μεταδιδακτορική υποτροφία στο πεδίο της ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.

 

Ειδικότερα θα χορηγηθεί σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος μία (1) υποτροφία για έρευνα στην ημεδαπή.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για 9 μήνες, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος.  Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 20,000.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή, που θα συστήσει το Ίδρυμα Θώραξ. Το Ίδρυμα αποφασίζει για την χορήγηση των υποτροφιών κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 17 Μαρτίου 2020.

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με e-mail στις 26 Μαρτίου 2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.

2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι.

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους).

5. Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας.

 

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: pechatz@med.uoa.gr ή μέσα σε φάκελο στη διεύθυνση:

 Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ

Κέντρο Ερευνών Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος

Πλουτάρχου 3, 2ος όροφος

106 75 Αθήνα

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, στις οποίες πρέπει να αναφέρονται το θέμα και τα ονόματα των μελών της επιτροπής κρίσεως.

4. Τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης και το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο, καθώς και σύντομη περιγραφή του ερευνητικού προγράμματος.

6. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κλπ. (αν υπάρχουν).

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση περί αποδοχής του υποψηφίου από το ερευνητικό κέντρο, στο οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα. Η βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον διοικητή ή υπεύθυνο του ερευνητικού κέντρου.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

1. Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό πρόγραμμα για το οποίο έλαβε την υποτροφία.

2. Να υποβάλει, έκθεση προόδου του πρώτου εξαμήνου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, συνοδευόμενη από βεβαίωση του επιβλέποντος ερευνητή.

3. Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.

 

ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται με email στο pechatz@med.uoa.gr

 

  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ


Προκήρυξη για υποτροφία για την Κλινική Μελέτη "Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς" σε τεχνολόγο ιατρικών μηχανημάτων

Ζητείται τεχνολόγος ιατρικών μηχανημάτων για μέτρηση βασικού μεταβολισμού με κάννοπη, κλινική εμπειρία και γνώση αγγλικής γλώσσας για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες.

Προθεσμία Υποβολής έως 20 Μαρτίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com


  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

 

Προκήρυξη για υποτροφία για την Κλινική Μελέτη "Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς" σε βιοστατικό

Ζητείται βιοστατιστικός για στατιστική ανάλυση και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες.

Προθεσμία Υποβολής έως 20 Μαρτίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ


"Ζητείται Ψυχολόγος με ειδίκευση στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, διατριβή σχετική με το κάπνισμα, τουλάχιστον 5ετή προυπηρεσία σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες. 

 

Προθεσμία Υποβολής έως 14 Φεβρουαρίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ερευνητική υποτροφία 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ

  Ζητείται Διαχειριστής Κλινικών Μελετών, για συμμετοχή στην κλινική μελέτη «Διακοπή Καπνίσματος σε Διαβητικούς Ασθενείς μέσω Διαδικτύου» για 18 μήνες. 

 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 

 

        5ετή προϋπηρεσία σε διαχείριση κλινικών μελετών ως Study Coordinator

        τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος

        Άριστη γνώση των ΙICH / GCP οδηγιών

        Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

        Οργανωτικές ικανότητες, τήρηση των αναμενόμενων προδιαγραμμάτων, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

        Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

        Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Προθεσμία Υποβολής έως 14 Φεβρουαρίου 2019.


Το CV να σταλεί στην κύρια ερευνήτρια της μελέτης κα. Παρασκευή Κατσαούνου

paraskevikatsaounou@gmail.com και στην γραμματέα του Ιδρύματος pechatz@med.uoa.gr