Το ίδρυμα ΘΩΡΑΞ-THORAX στα πλαίσια του σκοπού του που είναι «η μελέτη όλων των προβλημάτων που εμφανίζονται-ιδίως σε σχέση προς τη λειτουργία των οργάνων της θωρακικής περιοχής κατά την αντιμετώπιση ανάγκης εντατικής και επείγουσας Ιατρικής αρωγής/υποστήριξης» και «η (μετ)εκπαίδευση  του αναγκαίου έμψυχου υλικού-προσωπικού»,

Προκηρύσσει 2 μεταδιδακτορικές υποτροφίες με σκοπό την συνέχιση των μεταδιδακτορικών σπουδών (μέσω της μελέτης των συνεπειών της εργώδους αναπνοής- αναπνοής μέσα από αυξημένες αντιστάσεις στον πνεύμονα) διαρκείας ενός έτους και την μετεκπαίδευση μέσα από αυτές ισάριθμων κατόχων διδακτορικού τίτλου στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Το ύψος των υποτροφιών καθορίζεται στα 15.000-18.000 ευρώ αναλόγως των προσόντων και θα χρησιμοποιηθεί για έξοδα διαμονής και τρόφεια από τους μεταδιδάκτορες, οι οποίοι πρέπει να δεικνύουν εξαιρετικές επιδόσεις στις σπουδές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα εντός 15 ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης στον ιστότοπο του ιδρύματος .

Το αποτέλεσμα της μεταδιδακτορικής έρευνας θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των μεταδιδακτόρων, του επιστημονικού τους υπεύθυνου και των συνεργατών τους και θα μπορούν να παρουσιασθούν σε επιστημονικά συνέδρια και να δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά. Τα αποτελέσματα της μελέτης σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδρύματος ΘΩΡΑΞ-THORAX.